poniedziałek, 16 wrzesień 2019

Projekt „Zuchowy Klub Wędrującej Książki”

Posted On piątek, 12 luty 2016 09:35 Napisane przez Ewa Kiełbowicz, Maria Jolanta Małek

Uczestnicy: dzieci z grupy ZUCHY i ich rodzice.

Cel główny: Upowszechnianie edukacji czytelniczej wśród dzieci i dorosłych.

Cele szczegółowe:

- rozwijanie zainteresowań książką jako źródłem wiedzy o świecie,
- rozwijanie wyobraźni dziecka,
- kształcenie dyspozycji w zakresie postawy szacunku dla książki własnej i pożyczonej,
- zachęcanie do wspólnego czytania z dzieckiem literatury polskiej,
- wzmacnianie więzi uczuciowej między członkami rodziny.

Założenia projektu:

1. Wypożyczanie (wymiana) książek między dziećmi na okres jednego tygodnia (1 raz na 5 - 6 tygodni w okresie trwania projektu).
2. Współpraca z Biblioteką Pedagogiczną oraz Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną.
3. Wycieczka do księgarni.
4. Wycieczka do drukarni.
5. Zaproszenie rodziców/osób bliskich dzieciom/osób współpracujących z przedszkolem na wspólne czytanie bajek i baśni.
6. Zorganizowanie konkursu recytatorskiego.
7. Zorganizowanie spotkania z pisarką książek dla dzieci.
8. Zorganizowanie projektu pt. „Tworzymy razem opowiadanie” dla dziecka i jego rodziców.

Założone cele w projekcie stały się w rezultacie kryteriami sukcesu.

Nasze „Zuchy” odeszły do szkoły z:
- wyrobionym nawykiem czytania książek zarówno samodzielnie, jak i przy pomocy dorosłych,
- szacunkiem do własnej książki jak i do pożyczonej, czy wypożyczonej,
- znajomością miejsc, gdzie można pozyskać książkę,
- wzbogaconą wiedzą dotyczącą znajomości literatury dziecięcej.

Projekt realizowany był w 2014 i 2015 roku w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Pile. Autorzy: mgr Ewa Kiełbowicz, mgr Maria Jolanta Małek.

Czasopismo elektroniczne otwartej edukacji. Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 3488.

Licencja

Treści zamieszczone w czasopiśmie elektornicznym udostępniane są bezpłatnie. Korzystanie przez użytkowników z treści opublikowanych w czasopiśmie nie wymaga zgody Fundacji Marchewkowe Pole. Przy czym oznaczone w serwisie treści jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.