niedziela, 21 lipiec 2019

"Partnerstwo - przybij piątkę" - Danuta Kitowska, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.

Konferencja „Zawodowcy - zawodowcom - razem budujmy lepszą przyszłość” - szczegółowy harmonogram konferencji.

Cele konferencji:

Celem konferencji jest propagowanie szkolnictwa zawodowego oraz zacieśnianie współpracy pomiędzy pracodawcami a szkołami zawodowymi powiatu pilskiego i regionu. Ważnym celem jest również powołanie Partnerstwa na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego. Cele konferencji wpisują się w politykę oświatową państwa oraz Roku Zawodowców.

Strona 5 z 5

Czasopismo elektroniczne otwartej edukacji. Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 3488.

Licencja

Treści zamieszczone w czasopiśmie elektornicznym udostępniane są bezpłatnie. Korzystanie przez użytkowników z treści opublikowanych w czasopiśmie nie wymaga zgody Fundacji Marchewkowe Pole. Przy czym oznaczone w serwisie treści jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.