niedziela, 21 lipiec 2019

W dniu 7 czerwca 2016r. z inicjatywy Starosty Pilskiego i Czarnkowsko -Trzcianeckiego odbyła się Debata Oświatowa szkół ponadgimnazjalnych regionu północnej Wielkopolski. W spotkaniu wzięli udział pracodawcy, przedstawiciele instytucji rynku pracy, szkół, organów prowadzących szkoły i placówki, związków zawodowych, zrzeszeń pracodawców oraz dyrektorów i nauczycieli z powiatów: pilskiego, czarnkowsko - trzcianeckiego, złotowskiego i chodzieskiego.

Debata Oświatowa szkół ponadgimnazjalnych regionu Północnej Wielkopolski.

Cel Debaty: Ocena szans i zagrożeń kształcenia zawodowego we współpracy z instytucjami otoczenia społecznego. Wypracowanie wniosków w sprawie zmian do MEN.

Debata Oświatowa szkół ponadgimnazjalnych regionu Północnej Wielkopolski już jutro! To jedno z najważniejszych tegorocznych wydarzeń edukacyjnych w naszym subregionie!

Może warto podzielić się subiektywnymi przemyśleniami...

Strona 3 z 4

Czasopismo elektroniczne otwartej edukacji. Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 3488.

Licencja

Treści zamieszczone w czasopiśmie elektornicznym udostępniane są bezpłatnie. Korzystanie przez użytkowników z treści opublikowanych w czasopiśmie nie wymaga zgody Fundacji Marchewkowe Pole. Przy czym oznaczone w serwisie treści jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.